Халыкнан толшашыжы гишäн шанен

(Этнофутуризм семинар паштек шанымашвлä)

Тене июнь мычашты эртäрӹмӹ этнофутуризм семинар гишäн «Жерä» газет сирен гӹнят, лыдшывлä анзыкы ӹшке шанымашвлäэм лыкмы шоэш. Ма тидӹ техень- этнофутуризм? Культурыштыш «измвлäлäн» äль модылан ярал лимäш? Äль иктä-ма весӹ? Кырык сирӹштӹ этнофутуризм гишäн кым и нäрӹ попенä, тенешӹ семинар, тӧржӹмок лиäш гӹньӹ, кымшы ылеш. Сӹлнӹшая дон культурым анжымы годым ти терминӹм шӹренжок постмодернизмӹн контекстӹштӹ кычылтына. Кым иштӹ мам ӹштен шоктымы? Пӹтäриок пäлдӹртӹмӹ шоэш, этнофутуризм культурына, йӹлмӹнä дä халык вӹкӹнä у семӹнь анжалмашым тергä. Культурына дон сӹлнӹшаянам у корнывлä дон виктäрӹмӹ гишäн хытырымашвлä изи ашкылвлä гӹцок тӹнгäлевӹ, кӹзӹтшӹ гӹнь, ялгорнымат такырташ тӹнгäлмӹ. Ти хытырымашвлä пӹтäрижӹ шукымок ӧрӹктäренӹт, у шанымашвлä гишäн попымашвлäм кыдыжы тамахань фантазиэш веле шотленӹт, кыдым нигынамат ӹлӹмäшӹшкӹ пырташ ак ли, вäк, маныныт. Кыдыжы кырык мары культура соцреализм äль реализм йӧн доно веле виäнг кердӹт манын попенӹт. Ӹндежӹ тидӹ цилä- эртӹшӹштӹ. Культурына у йӧнвлä дон виäнгмӹм, мä ӹшкежäт ӹнде ужын кердӹнä, тӹдӹ у дä интересныйрак формывлäм нäлäш тӹнгäлӹн. Тидӹжӹ мäмнäм ӹвӹртен кердеш!
Äшӹндäрем, 1999-шӹ ин этнографи музейӹштӹ кырык мары культура дон интересуялтшы эдемвлä погыненнä ыльы. Тӹнäмок мӹньӹн «Шäлä тигрвлäн мӱлäндӹлäн» лыдыш книгäэмӹн презентацижӹ эртӹш. Ти книгä у йиш шанымашвлäм анзыкы лыкмыжы дон шукыжымок ӧрӹктäрӹш. Кыдыжы тӹштӹш лыдышвлäм лыдышешӹжäт шотлыде, (äнят кӹзӹтшäт ак шотлы) кыдыланжы ти лыдышвлä шӱмеш вазыныт. Ти лыдышвлä гишäн анализвлäмäт ӹштӹмӹ. Сек кымда анализӹм Виталий Петухов 2000-шӹ ин ӹштен дä «У семеш» тӹдӹм пецäтлӹмӹ. Тау тӹдӹлäн. Но шанем, сек тӹнг анализжӹм эче кӹзӹтäт ӹштӹмӹ агыл- тӹштӹш халык символвлä гишäн ик критикнääт нимат келесӹде, а ӹшкӹлäн ӹшке лыдышвлäм анализируяш яжо агыл.
Малын лыдыш книгä гӹц тӹнгäльӹм? Шанем, «Шäлä тигрвлäн мӱлäндӹлäн» этнофутуризм шӱлӹшäн книгä ылеш- тӹштӹ халыкна гишäн сирäлтеш, тӹдӹн эртӹш жепшӹ, кӹзӹтшӹ ӹлӹмäшӹжӹ гишäн дä эчежӹ толшаш жепшӹлäнäт ӹнянӹмäш улы. |тнофутуризм тидӹм и анжыкта- халыкын толшаш жепшӹлäн ӹнянӹмäшӹм. Толшашышты халыкна яжоракын, уланрак ӹлӹшäшлык- тидӹ гишäн, шанем, цилäнок тӹлненä. Но ти толшашыжым этнофутуризм халык шӱлӹш доно цаткыдын кӹлдä. |тнофутуризм культурышты дä философиштӹ у йогымаш, кыды изи халыквлäлäн толшаш жеплäн ӹнянӹмäшӹм пуа. Но ти ӹнянӹмäшӹжӹ халыкын цилä эдемӹн шӱмӹштӹжӹ цаткыдын шӹнзӹшäшлык. Халыкланна, йӹлмӹлäннä ӹняненä гӹньӹ, тӹнäм халык семӹнь мä соок ӹлäш тӹнгäлӹнä. |тнофутуризм ик халык ылмы идейӹ доно мäмнäм иквäреш пога. А иквäреш погынаш манын, йӹлмӹнä гӹц пасна мäлäннä халык символика келеш, седӹндонат эртӹш семинарышты шӹренжок туан халыкнан, кырык дä кожла марынвлäн икань символвлä гишäн шая кен. Кӹзӹт мä кок символым уж кычылтат кердӹнä: халыкнан символжы семӹнь- тумым, кыды со лаштыра дä кужы курыман ылеш дä важвлäжӹм келгӹшкӹ колтен. Ти важвлäлäн тьотявлäнäн тьотявлäштӹ вӹдӹм дä вим пуэн шалгат. Весӹжӹ: кырык марывлäн тошты тӹрвлä гӹц нäлмӹ чиäвлä- пӹцкäтä-якшаргы, шимӹ дä ошы. Пӹцкäтä-якшаргы ӹлӹмäшӹм анжыкта, шимӹ- мӱлäндӹм дä ошы- мäмнäн хäрнäм дä пуры шанымашнам. Шамаклан, саам халык ӹшке тистӹжӹм лач халык выргем цӹревлäм шотыш нäлӹн, ӹштен. Тӹдӹ пӹтäриш гäнä иктä луатвӹц и перви лӱктäлмӹ лин.
Кышты дä кынам ти цӹревлäм кычылташ? Пӹтäриок, шанем, мäлäннä ти кым цӹреäн тистӹм, флагым лӱктäлäш келеш. Тидӹжӹм айовлä годым кычылт кердӹнä- Пеледӹш айо годым, марла тистӹ кечӹ годым, Российӹн ӹшкевуя кемӹжӹ кечӹн дä молат. Шошым толмыкы моло äмвичӹвлäштӹнä пӹцкäтä якшаргы дä ош цӹреäн пеледӹшвлäм лӹмӹн ик йӹрäнеш шӹнден кердӹнä, а айовлä годымжы моло икӹжäк-иктӹлäннä техень цӹреäнок пеледӹшвлäм подарен (пӧлӹклен) äль стӧл вӹкӹнä шӹнден кердӹнä. Тенгеок айо вадывлäштӹ хынавлäлäн техень пеледӹшвлäм кычыкташ лиэш. (Киндӹ дон санзалым агыл. Тидӹжӹм Калининград гӹц Владивосток якте хынавлäлäн пуат. Ти традици гӹц пасна, мä у элементвлäмäт кычылтшашлык ылына.) Сӱäн годым моло, машинäм тум укшвлä дон сӹлнештäрäш лиэш, а вӹлäнӹштӹ, эчеäт пӹцкäтä якшаргы дä ош пеледӹшвлäм пижӹктет. Кырык мары эдемӹм остатка корныш ыжатымы годымат тум укшвлä гӹц венокым ӹштäш лиэш, а вӹлäнжӹ äль пӹцкäтä якшар дä ош пеледӹшвлäм пышкылат, äль кым цӹреäн лентäвлäм пӹтӹрäлäт. Тенге вес халыквлä ӹштäт, малын мäлäннä тенге ӹштäш агыл? А фольклорист Виталий Акцорин семӹнь, кырык марынвлäн пеледӹш символна ошвуй (ромашкы) ылеш.
Халыкнан толшаш жепшӹ гишäн шанаш гӹньӹ, мäлäннä кӹзӹт ӹшке вӹкӹнä анжалтышнам вашталтымыла. Кыце ӹлӹмäшӹштӹ, тенгеок культурыштынаат у äквлäм момыла-тенге мä ӹшкӹмнäм дä туан йӹлмӹнäм шотеш пиштäш тӹнгäлӹнä. Тошты векӹлä анжен дä «молнам цилä яжо ылын» манын, мä анзыкыла кен ана керд. Кӹзӹт техникӹн виäнгмӹжӹм шотыш нäлмӹлä дä ма у улы, пӹсӹнрäк кычылташ тыменьмӹлä. Шамаклан компьютервлäм, интернетӹм мобильный телефоным кычылтмаш мäлäннä воксьокат уты агыл. Европышты ганьы моло цилä кырык марын пӧртӹшток компьютер ылгецӹ мам попет ыльы? Но Европышты агыл ӹлӹмӹнäм мä пäленä. Цилä пӧртӹшток компьютер ылмы якте шоаш манын, Российлäн кужы корным эртӹмӹлä. Но тенге гӹнят, кымылым валташ ак кел. Ум кӹчäлшӹ эдемвлä дä мäмнäн вуйвимнä- тидӹ халыкнан сек тӹнг пайдажы. Халыкна у семӹнь шанаш тыменеш дä ӹшкӹлäннä у цельвлäм мона гӹньӹ, тӹнäм ӹлен лäктӹнä.
|тнофутуризм халыкнан экономикӹжӹ гишäнäт ак монды. |кономикӹнä виäн гӹньӹ, халыкнаат яжоракын ӹлäш тӹнгäлеш- тидӹм мä пäленä. Кырык марын экономикӹжӹм анжалаш гӹньӹ- маханьрак тӹдӹ ылеш? Махань отрасльвлä кӹзӹт халыкланна ӹлен лäктäш оксам пуат? Пӹтäриш вäрӹм сола кудыло (хозяйство) йäшнä, вара промышленность, шӹргӹ кудыло, ыргымы промышленность дä сервис. «Шӱдӹ гäнä колмешкӹ, икäнä ужаш яжорак» халык шая улы. Ти шаяжы кырык марынвлäн äмвичӹвлäм дä нырвлäштӹм анжалмыкы, äшӹшкӹ тольы. Мӹнь туан велӹшкем кужы корным ӹштен тольым- Петербург, Москва, Угарман лошты Российӹн территорижӹм ужым. Тӹштӹш нырвлäм дä äмвичӹвлäм кырык марынвлäн доно ат тäнгäштäрӹ. Кырык марынвлäн цилä тӹвӹлäен шӹндӹмӹ, самым моло äмвичӹвлäштӹ шоэн веле ужат дä эче шукынжок äмвичӹвлäштӹ пеледӹшвлäм шӹнден-шӹнденӹт. Ти шотышты кырык мары халыкемлäн кого плюсым пуаш лиэш. А пашкуды халыкын нырвлäжӹ шоэн агыл охырвлä шалгат дä äмвичӹвлäштӹ моло самшуды лоэш ямаш лиэш. Ит шеклäнӹ, кырык мары халык, тӹнь ӹшке ӹлӹмӹ вäретӹм яктарыделат- манмы шоэш.
Кырык мары дä кожла марывлäн географи вäрлäнӹмäшӹм анжалаш гӹньӹ, экономикӹштӹнä махань специализаци лин кердеш? Мä нӹл кого хала лишнӹ ӹленä: Угарман (1 400 000 ӹлӹзӹ), Казань (1 100 000 ӹлӹзӹ), Шывашар (400 000 ӹлӹзӹ) дä Йошкар Ола (240 000 ӹлӹзӹ). Тидӹм шотыш нäлӹн, мä ӹшке регионнам кавштавичӹ кушкыш дä äмвичӹ кӹцкӹвлäм куштышы регион семӹнь виäнгден кердӹнä. Тидӹ гӹц пасна мӱкшӹм анжымаш дä пай-шӹшер продукцим ӹштӹмäш виäн лин кердӹт. Тидӹ тӹнгжӹ. Вет халыкнан экономикӹжӹм виäнгдäш манын, вес йиш йӧнвлääт улы. Шамаклан, туризм сага виäнгшӹ сувенирвлäм ӹштӹмäш. Кäнгӹжӹм Цикмä пристинӹшкӹ туриствлä тӹжем дон толыт, а тӹштӹ халыкнан кидвлä дон ӹштӹмӹ сувенирвлä уке дон иктӹ. Сувенирвлäм ӹштӹмäш моло иктä лу кырык дä кожла марынлан ӹлäш киндӹ дон ӱм нäлмӹ оксам пуа гӹньӹ- тидӹжӹ яжо веле лиэш. А ти сувенирвлäжӹм тонок ӹштäш лиэш. Пäлем, халыкна пу пӹчкедӹш мастар ылеш. Изи фигурывлäм, махань-шон вольыквлäм, халык выргемäн эдемвлäм пӹчкеден, сувенир семӹнь выжалаш лиэш. Тидӹ шанымем доно, а вет кид мастар фантазижӹм пиштä гӹньӹ, ӹшкеок тамамат шанен лыктеш.
Туризм гишäн хытыренä гӹньӹ, тӹнäм этнотуризм гишäнäт мондаш ак кел. Туриствлä Цикмäшкӹ веле толыт, а нӹнӹм солавлäшкӹ дä районнан сек цевер вäрвлäшкӹжӹ нäнгеäш гӹньӹ? Маняр шукырак окса кырык дä кожла марынвлäн кидеш кодеш, тенге халыкнан экономикӹжӹ цаткыдырак лиэш.
Европышты традици семӹнь хресäнь эдем паянрак ӹлä- пäшäм ӹштä гӹньӹ. Техень тенденци кырык марынвлä лоштат цаклалтеш- солавлäштӹнä изин-олен уланрак ӹлäш тӹнгäлшӹвлääт улы. Тидӹжӹ толшаш жепäш экономикӹлäннä яжо базы- маняр шукын уланрак ӹлäт, тенге Кырык сир дон Кожламары шулыканрак лит. Тӹ эдемвлä, кыдывлäн оксашты улы, культурышкынаат оксаштым пиштäш йäмдӹ лит. Шамаклан, концертвлäшкӹ, театр спектакльвлäшкӹ кашташ тӹнгäлӹт дä книгäвлä дон газетвлäмäт нäлӹт лиэш.
Культурынам инвестируйымаштат у формывлäм ӹнде кӹчäлäш жеп шон. Кӹзӹт ӹнде цакленнä: культурынам виäнгдäш манын, мäлäннä окса ак ситӹ. Культурына инвестицивлäм выча, ӹшке культурышкына оксам ана пиштӹ гӹньӹ- кӱ тидӹм ӹштäш тӹнгäлеш? Культурына докы халыкна интересӹм лыкшы манын мäлäннä у йӧнвлäм кӹчäлмӹлä: газетвлäштӹ актуальныйрак пäшäвлäм пецäтлӹмӹлä, сирӹзӹвлäлäн интересныйрак книгäвлäм сирӹмӹлä. Тидӹжӹ артньӹквлäмäт, артиствлäмäт тӹкäлеш. Иктä-махань у йиш айовлäм шанен лыкташ уты агыл, шамаклан «Кырык мары дä кожла марывлäн кечӹм», «Кырык мары книгä кечӹм», «Кырык мары сӹлнӹшая кечӹм», «Театр äрням»- цилä тидӹ луданг шӹцшӹ ӹлӹмäшӹшкӹнä йонгата шӱлӹшӹм пыртен кердеш.
|тнофутуризм толерант анжалтышан философи ылеш- цилä эдем дä цилä халык икӹжäк-иктӹштӹ гӹц айыртемäлтӹт дä техень, махань ылыт- тидӹлäн правашты улы. Ти айыртемвлäм тырхен кердмäш, цӹтен мыштымаш- тидӹ и ылеш толерант ылмаш. Кӹзӹт кыце марынвлäлäн, тенгеок вес халыквлäлäнäт икӹжäк-иктӹнäм ынгылен мыштымыла, икӹжäк-иктӹнäн йӹлмӹнäм, культурынам шотеш пиштäш тыменьмӹлä. «Ти халыкын йӹлмӹжӹ йӹлмäт агыл, дä культурыжым моло культурешӹжäт шотлаш ак ли»- техень шанымашвлä пиш сӱсӹрвлä ылыт. Кӹзӹтшӹ жепӹн тенге шанаш ак ли. Лӹмӹнок пашкуды халыкланна тидӹм ынгылдарен мыштышашлык ылына. Уке гӹньӹ, йӹлмӹнäм цымырен кодымаш дä культурынам у формывлä дон виäнгдӹмäш нелӹн кеäш тӹнгäлӹт. Кок халык лоштыш диалог шулыкан формывлä доно кешäшлык, а «Марийская правда» газетӹн тӹнг редакторжын дä журналист Яков Беленковын анжалтышышты гань лишäшлык агылеп. Векäт, кыды-тидӹ журналистшӹ кӹзӹтäт ак ынгылеп: «Халык шулыкан ылеш гӹньӹ (кымдаракын анжалмыкы), тӹдӹн йӹлмӹжӹм шотеш пиштäт гӹньӹ- тӹ вäрӹштӹ ӹлӹмäшäт яжорак ылеш. Тидӹм ужаш манын, Мары |лӹн пӹсмäн гач веле ванжаш келеш- Суасламарыш äль Татаришкӹ. Кынам халыкын йӹлмӹжӹм пӹзӹрäт, тӹдӹлäн виäнгäш ирӹкӹм ак пуэп, тӹнäм халык ӹлӹмäшӹштӹ ӹнянӹмäшӹм ямдаш тӹнгäлеш дä депрессируялтеш. Кымдаракын анжалаш гӹньӹ, тидӹжӹ экономикӹштӹжäт тӹгӹрӹштӹшлä кайын колта.
Кыце пäлдӹртӹмӹ ыльы, этнофутуризм халыкын толшаш жепшӹлäн ӹнянä. Туан халыкнан толшашыжы яжорак лижӹ манын, мä кӹзӹт пäшäм ӹштенä. Кыдыжы цаценрäк, äнят кыдыжы лӹмлäн веле, äнят кыдыжы тидӹжӹм акат цаклы вäк, но сойток пäшä анзыкыла кеä. Пӹтäртӹш ивлäн культурыштына шулыкан вашталтмашвлä кайыт: марла попаш ана шеклäнӹ, мары йӹлмӹ Цикмäштäт шакта, ӧлицäвлä мычкы ашкедмӹ годым марла сирӹмӹ рекламат сӹнзäшкӹ тӹкнä, когогорны мычкы кемӹ годым марла сирӹмӹ сола лӹмвлääт кайыт. Шамаклан, Шошмар монгыр гӹц толшыла Важйäл сола лӹмӹм ужаш ли. Цилä тидӹ яжо. Дä лин кердеш эче яжорак- туан халыкнан толшаш жепшӹ гишäн шукынрак шанаш тӹнгäлӹнä дä тӹшкӹ у, ӹрвезӹ, халык шӱлӹшäн ви толеш гӹньӹ. Тӹнäм мä донна тумвлääт шӹндäлтӹт дä изин-олен кушкын, мардежеш шужгаш дä халыкна верц яжо пäшäм ӹштӹмӹнä гишäн äшӹндäрӹктäш тӹнгäлӹт.
Тенеш семинар худан агыл эртӹш, но пыйырт «утла айоштышыла»- программышты ылшы поэзи вады куштым-мырым вадышкы сäрнäлтӹ. Тидäт худа агыл, эдемвлäлäн кушташат, мырашат келеш. Но äшӹндäрäш келеш, лыдышвлäмäт лыдмыла. Увлäм дä яжовлäм. Шамаклан, Коми гӹц толшы хынавлäн лыдышвлäштӹм таки колышт шӹм шокты, а нӹнӹ кок йӹлмӹ дон ӹшке лыдышвлäштӹм сирен толыныт ыльы- туан йӹлмӹштӹ, комилä дä рушла. Ик «ыражым» весӹ дон леведмӹ, манаш лиэш. Н. Игнатьев лӹмäн библиотекӹштӹ коми артньыквлäн этнофутуризм шӱлӹшäн картинвлäштӹ мäмнäн семинарланна яжо импульсым пуэвӹ. Нӹнӹ визуально маханьрак корнывлä дон этнофутурист артньыквлä кеäт, тӹдӹм ынгылаш палшевӹ. |кспериментвлä, экспериментвлä. Культурышты дä кунстышты (искусствышты) ти экспериментвлä гӹц пасна нимат ум ат ӹштӹ. Но семинариствлä лошты пессимистäн шаяат лäктӹ: «|кпериментвлäм ӹштет, нӹнӹм халык анзыкы лыктат, а халык тидӹм акат ынгылы». Техень шаялан тенге вäшештӹмӹ шоэш: «Пӹтäри ти экспериментетшӹм ӹштӹ, шотеш пиштӹмӹ поэт, прозаик, артньык, артист, музыкант, вара публикӹ анзыкы лык дä тӹдӹ пäшäлäнет äкӹм пуа. Ӹштӹмӹ пäшäэт яжо гӹньӹ, публикäт тӹдӹм ынгыла.» |че äшӹндäрäш келеш этнофутуризмӹн обьектшӹ- халыкнан, культурынан, йӹлмӹнäн толшаш жепшӹ дä ти кым элементӹм цымырен кодымаш. |тнофутуризм кӧргӹштӹ шукы йиш йогымаш лин кердеш, тӹдӹн нырыштыжы кыце реалиствлä, тенгеок махань-шон «измäн» культура эдемвлä пäшäлен дä экспериментируен кердӹт. Тенге, кыце нӹнӹ ӹшке семӹньӹштӹ ти кым элементӹм ынгылат дä кычылт мыштат. |кспериментаторвлä лоштыжы ӹрвезӹ эдемвлäм шӹренок ужмы шоэш. Нӹнӹ лӱддеок мäлäннä ум, кӹзӹт якте уждымым дä интересныйым ӹштен кердӹт. Лиштӹ нӹнӹ поэтвлä, артньыквлä (художниквлä), прозаиквлä, артиствлä, журналиствлä, керамиствлä дä выргем дизайнервлä, кыдывлä туан халыкнан архетипвлäм, элементвлäм дä символикӹм кычылт, нӹнӹлäн у формым пуэн, важвлäм кӹчäл, у йиш пäшäвлäм ӹштäш тӹнгäлӹт. Шанем техень семинар вес инäт эртä лиэш. Тӹнäм, лин кердеш, культурыштына ик иштӹ махань шурны лäктӹн, тӹдӹмäт ужына. Пäшäнä ашныжы!
Мычашеш семинарым эртäрäш палшышывлäлäн таум келесӹмӹ шоэш. Тидӹ- Кырык мары ронон методист Магдалена Егоровалан, «У сем» журналын редактор Михаил Кудряшовлан, «Жерä» газетӹн тӹнг редактор Алексей Васкановлан дä Суомиштӹш М. А. Кастрен Ушемлäн, кыды семинар эртäрäш манын, окса палшыкым пуэн.
Хельсинки, июль, 2001 и

Запись опубликована в рубрике Uncategorized. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

1 отзыв на “Халыкнан толшашыжы гишäн шанен

 1. Tsikma:

  Пуры вады.
  Кырык мары Контактышты Елена Кашутинан комментарижӹлӓн ынгылдарымашым сирӓлтем. Анжалда 32-шы фотом.
  http://vk.com/club_kyryk_mary?z=album-2564602_204004534

  —Самыньрак келесендӓ. Ти тумвлӓм, мӓ, музей пӓшӓзӹвлӓ, 2001 ин, шошым шӹнденнӓ. Тум азымвлӓжӹм Шур школышты тымдышы Молярова Галина В. канден. А этнофутуризм конференцин участниквлӓ шӹндӹмӹ тумвлӓ, кыды эртӓрӓлтӹн 29-30 июньын, иктӓт ӹлӹжтелыт. Такеш агыл попат вет,кечӹ портӹлмӹк, нимахань кушкышымат ак шӹндеп.—

  Пуры вады, шотеш пиштӹмӹ Елена.
  Этнофутуризм тум манын, самыньжы лач биологиштӹ веле, идейӹштӹ агыл. Тӹ 2001-шӹ ин шотеш пиштӹмӹ Галина Молярова доно хытыренна дӓ тӹдӹм шошым тум азымвлӓм музейӹшкӹда кандаш сарваленӓм. Тумвлӓм шӹндӹмӹлӓндӓ, кыце тӹдӹлӓн, тенгеок тӓлӓндӓӓт кого тау! Тумвлӓ ӹнде кушкыт дӓ нӹнӹм мӓ этнофутуризм тумвлӓ манын кердӹнӓ. Вет ти азымвлӓжӹ, йориок, этнофутуризм шӱлӹш доно шӹндӹмӹ ылыт. А 2001-шӹ ин июнь мычашты эртӓрӹмӹ этнофутуризм семинар годым шӹндӹмӹ тумвлӓ гишан, аштем тенге хытырална: «Пиш когон шокшы, кечӹ пелта, ӹлӹжӹт-агеп, кӱ пӓлӓ. Ӹлӹжӹт гӹнь — пиш яжо!» Но тӹ годымок шошым шӹндӹмӹ изи азымвлӓ ыжар ӹлӹштӓшӓнӓт ылевӹ дӓ нӹнӹжӹ толшашлан ӹнянӹмашӹм пуэвӹ. Тенгежӹ гӹнь, ти тумвлӓм этнофутуризм тум манаш, самынь ак ли. Аштедӓ, тӹнам Коми гӹц сирӹзӹвлӓ дон артньыквлӓ семинарышты ылевӹ? Нӹнӹ вашлимӹнӓ йӹде: «Кыце этнофутуризм тумвлӓнӓжӹ ӹлӓлтӓт манын ядылдалыт дӓ угӹц нӹнӹм анжалаш толаш уты агыл ылнежӹ манын келесӓлӹт. Тенгежӹ гӹнь, ӓнят шотан этнофутуризм семинарвлӓм Игнатьевӹн музейӹштӹжӹ угӹц эртӓрӓш тӹнгӓлмӓн? Мам ти шотышты шанедӓ?

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s